Oferta audytu skierowana jest do podmiotów i instytucji oraz szkół wyższych (publicznych i niepublicznych) korzystających z funduszy unijnych lub krajowych środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie nauki i podlegających obowiązkowi audytu.

Celem audytu jest ocena, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu. Efektem audytu ma być uzyskanie przez jednostkę audytowaną racjonalnego zapewnienia, że:

 • wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, tj. zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem przy zachowaniu zasady gospodarności, celowości, rzetelności przejrzystości i jawności,
 • dokumenty finansowe odzwierciedlają rzeczywiście zrealizowane działania,
 • wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie oraz poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi,
 • sprawozdania z realizacji projektu odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu.

Audyt realizowany przez ATS polega na badaniu dokumentacji projektu w zakresie:

 • realności podjętych działań i wydatków przewidzianych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i w dokumentach finansowych,
 • archiwizacji dokumentów pozwalających prześledzić ścieżkę wydatku od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych dowodów księgowych,
 • kwalifikowalności poniesionych wydatków, sposobu ich dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym, wyszczególnionym w planie kont beneficjenta, zgodności kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowane,
 • wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu,
 • sposobu monitorowania projektu (osiągania celów projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji zadań i podzadań projektu,
 • zasad dotyczących promocji i reklamy,
 • poprawności procedur przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.