Zakres usług związanych z obsługą Kadrową, Płacową i ZUS

Płace

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń (w tym: dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w godzinach nocnych, napiwków, wynagrodzenia za czas urlopu, choroby) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło
 • naliczanie składek ZUS i podatków
 • sporządzanie list płac oraz pasków wypłat wynagrodzeń dla pracowników
 • przygotowywanie przelewów w formie uzgodnionej z Klientem
 • wykonywanie przelewów dotyczących wynagrodzeń, składek ZUS i podatków
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji i zgłoszeń w formie elektronicznej
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11
 • sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R oraz PIT-8R
 • sporządzanie deklaracji PEFRON
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników
 • współpraca z organami kontroli

Kadry

 • administrowanie teczkami osobowymi
 • przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
 • sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników
 • prowadzenie ewidencji i kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp
 • ewidencja czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji
 • nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • przygotowywanie raportów kadrowych