1. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku fundacje i stowarzyszenia są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  • opracowanie zasad polityki rachunkowości i sporządzenie planu kont dostosowanego do potrzeb Stowarzyszenia/Fundacji, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
  • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej poprzez dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej
  • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy Stowarzyszenia/Fundacji prowadzącej działalność gospodarczą
  • sporządzanie sprawozdań finansowych według obowiązującego prawa, włącznie z odpowiednimi załącznikami do objaśnień pozycji bilansu oraz rachunku strat i zysków
  • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych raportów na wewnętrzne potrzeby Stowarzyszenia/Fundacji
  • reprezentowanie Stowarzyszenia/Fundacji w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku dochodowego
 2. REJESTR ZAKUPÓW I SPRZEDAŻY VAT
  • prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT
  • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
  • sporządzanie deklaracji VAT
  • przygotowywanie przelewów na podatek VAT
  • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE
  • reprezentacja Stowarzyszenia/Fundacji w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku VAT