Jest to oferta adresowana do zarządów wspólnot mieszkaniowych samodzielnie zarządzających swoją nieruchomością oraz do administratorów i zarządców nieruchomości Dla precyzyjnego sporządzenia oferty zachęcamy do skorzystania z opcji Zapytaj o cenę. Pozwoli to na opracowanie indywidualnej oferty, dedykowanej dla Państwa nieruchomości.

Współpracujemy z Wspólnotami i ich administratorami świadcząc usługi na najwyższym poziomie. Ponieważ zawsze staramy się podpisywać umowy bezpośrednio z Zarządami Wspólnot nie pozostają Państwo bez obsługi księgowej nawet przy tych trudnych chwilach zmiany administratora. Oczywiście mamy także zaprzyjaźnionych zarządców nieruchomości, których możemy polecić.

Oferujemy wykonywanie czynności związanych z obsługą księgową Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym:

 • prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie rocznych planów gospodarczych dla Nieruchomości oraz korekt do tych planów (w formie rzeczowo - finansowej),
 • przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych,
 • przygotowywanie dla potrzeb Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej comiesięcznych informacji / zestawień o poniesionych kosztach utrzymania Nieruchomości oraz przychodach,
 • sporządzanie oraz przedkładanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie ogółu właścicieli Nieruchomości,
 • prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • prowadzenie indywidualnych kont rozliczeń dla wpłat na zaliczkę na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej budynku, usług komunalnych oraz funduszu remontowego,
 • monitorowanie należności czynszowych poprzez zestawianie obrotów i sald, księgowanych na podstawie wyciągów bankowych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, na standardowych wydrukach programu księgowego ZUI Mieszczanin - Słonie
 • bieżąca windykacja należności od właścicieli lokali w Nieruchomości wg zasad uzgodnionych z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej
 • rozliczanie zużycia wody, ciepła na cele co i ccw, oraz odprowadzenia ścieków w tym także w części dotyczącej lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali (po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem wspólnoty Mieszkaniowej),
 • przygotowywanie płatności do podpisu bądź autoryzacji,
 • nadawanie indywidualnych loginów i haseł umożliwiających korzystanie z internetowego dostępu do strefy mieszkańców
 • umożliwienie Zarządowi wspólnoty Mieszkaniowej stałego dostępu do aktualnych sald właścicieli,
 • uzupełnienie braków ewidencji księgowej i podatkowej - usługa polega na weryfikacji posiadanej ewidencji księgowej, stwierdzeniu braków i wykonaniu niezbędnych korekt, sporządzaniu stosownych sprawozdań oraz dokumentów do urzędu skarbowego.